ماموریت سازمانی جمعیت امام علی (ع)

ماموریت ما: رسیدن به جهانی استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان

نگرش ما: تقویت مشارکت عمومی به ویژه حضور فرهیختگان در سیاستهای اجتماعی و بازخوانی آیین ها و مناسبتهای ملی و مذهبی در جهت ارتقاء وضعیت اجتماعی و انسانی در جوامع انسانی

ارزشهای حاکم: تقویت دگر خواهی به عنوان اصل کلیدی همه ادیان، برابری در حقوق انسانی فارغ از نژاو رنگ و مذهب و جنسیت، فرصتهای برابر در آموزش و بهداشت و برخورداری از حقوق اولیه برای کودکان، نگرش کل نگر به جامعه

تلاش جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) توجه به معضلات اجتماعی و نگاه ریشه ای به آنها، انجام اصلاحات مقطعی در موارد ضروری و تعریف اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در دراز مدت می باشد. جمعیت برای تحقق آن، استراتژی استفاده از آیین ها و سنت های ملی و مذهبی در ایران و سایر کشورها و منطبق ساختن آنها با نیازهای روز جامعه برای کاهش معضلات اجتماعی را برگزیده است. این مسئله یک نوآوری در زمینه شیوه های اصلاحات اجتماعی بوده است.
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) به عنوان اولین سازمان اجتماعی هوشمند در ایران شناخته می شود. سازمان اجتماعی هوشمند به این معناست که این سازمان جامعه را به صورت یک کل می بیند که تمامی اجزای آن با هم در تعامل هستند. به این معنی که وقتی معضلی در جامعه شناخته می شود، ممکن است ریشه های بوجود آمدن این معضل در نقاطی باشد که به طور مستقیم بوجود آورنده آن معضل نباشد. به عنوان مثال هنگامی که یک نوجوان اقدام به بزهکاری می کند، ریشه های این مسئله می تواند از آموزش ناصحیحی باشد که در طول دوران زندگی داشته است. لذا پرداختن به مسئله آموزش به طور غیر مستقیم منجر به کاهش بزهکاری در جامعه می شود.
تعبیر دیگری که مکمل تعریف اول در زمینه خیریه هوشمند است، نحوه ارائه خدمات و تعامل جمعیت با خیرین و اعضای داوطلب در یک سو و با نیازمندان و افرادی که به نوعی در اجتماع دچار معضل هستند، از سوی دیگر می باشد. این تعامل به صورتی است که هر کس در هر بخشی از فعالیت هایش در جمعیت، می تواند به صورت یک جزء از کل جمعیت، نوع فعالیت یا کمک مورد نظر خود و حتی فرد مورد نظر برای کمک خود را انتخاب کند و تا مرحله نهایی ارائه خدمات و ارسال کمک ها روند آن را پیگیری نماید. این تعامل باعث ایجاد اعتماد در میان خیرین می شود. از سوی دیگر اعضای جمعیت نیز در طرح ها و برنامه هایی که متناسب با علایق آنها می باشد، شرکت خواهند کرد و در نهایت این ساختار هوشمندانه و حضور خیرین و اعضای جمعیت نه تنها باعث رفع معضلات در خانواده های جمعیت می شود، بلکه به شکلی مناسب سبب شناخته شدن معضلات در جامعه خواهد شد.