منشور اخلاقی جمعیت

منشور اخلاقی جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) دارای نه اصل زیر می باشد:
اصل اول – ایمان به خدا: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) بر مبنای ایمان به خدا بنا شده است و فعالیت های خود را با پیروی از آموزه های پیامبران در دگرخواهی و رسیدگی به یتیمان و فقیران تعریف کرده است.
اصل دوم – آزادی ادیان: در جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) همه صرف نظر از عقیده و مذهب شان می توانند وارد شوند و هیچ کس اجازه ندارد در مورد مذهب و عقاید اعضا پرس و جو نماید و همه به عقاید یکدیگر احترام می گذارند.
اصل سوم – برابری: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) همه انسان ها را با هر نژاد، ملیت، قومیت و جنسیتی برابر می شمارد و هر نوع تبعیض نژادی را محکوم می کند.

اصل چهارم – حقوق بشر: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) خود را متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر می داند و اعتقاد دارد که اصول ارائه شده در این اعلامیه، حقوق تمامی انسان ها می باشد و سعی در اجرای عدالت دارد.
اصل پنجم – صلح بین المللی: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) هرگونه جنگ و خونریزی را که منجر به کشته شدن غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان شود، محکوم می نماید و به اصول اخلاقی عدم خشونت در برنامه های خود و پیاده شدن صلح بین المللی پایبند است.
اصل ششم – مبارزه با گرسنگی: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) می گوید داشتن غذای کافی حق تمامی انسان ها می باشد و حل این معضل را یکی از مهمترین اهداف خود می داند.
اصل هفتم – حقوق کودکان: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) کنوانسیون حقوق کودکان را پذیرفته است و سعی در رعایت و اجرای قوانین این کنوانسیون برای کودکان ایران و دیگر کشورهای جهان دارد.
اصل هشتم – محیط زیست: گرم شدن کره زمین، استفاده نامناسب از سوخت های فسیلی، آلودگی هوا و آب و محیط زیست، تخریب جنگل ها و مراتع و منقرض شدن نسل حیوانات به عنوان مسائل مهم برای جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) می باشند که آنها را محکوم می نماید.
اصل نهم – امداد: جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) یکی از مهمترین اهداف خود را امداد رسانی مادی و معنوی در زمان اتفاق افتادن بلایای طبیعی مانند خشکسالی، قحطی، سیل و زلزله و… می داند.