زمینه های کاری جمعیت

جمعیت امام علی (ع) با توجه به ظرفیت بالای نیروی انسانی دانشجویی و داوطلب موجود خود، توانسته است زمینه های کاری اش را بسیار گسترده در نظر بگیرد و در هر موردی که جامعه هدفش به نحوی به یاری نیاز دارد، آن را تحت پوشش قرار دهد. بر این اساس جمعیت تاکنون دامنه فعالیت خود را در زمینه هایی از جمله، حمایت از کودکان کار و خیابان، کودکان محروم از تحصیل، کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، کودکان بزه، کودکان دچار بیماری های خاص نیازمند یاری، کودکان آسیب دیده و در خطر آسیب از فقر، اعتیاد و جنگ، خانواده ها و مناطق محروم، بانوان سرپرست خانوار، دختران بی پناه و فرار کرده از خانه، دختران آسیب دیده از تن فروشی اجباری، معضل کارتن خوابی و هر موردی که به انواع فقر از اقتصادی تا اجتماعی و فرهنگی مربوط شود، گسترده کرده است.

همچنین جمعیت امام علی (ع) توجه به مسئله حمایت از محیط زیست را به عنوان یکی از مسائل روز جهانی که باید توسط همه سازمان های مسئول مورد توجه قرار گیرد، در دستور کارهای خود دارد و تاکنون برنامه هایی را در راستای این هدف به اجرا در آورده است