ساختار سازمانی جمعیت

ساختار سازمانی جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) به دلیل تنوع فعالیت ها و پروژه ها یک ساختار ترکیبی است. به این معنی که در ساختار تعریف شده بخشی از سازمان مسئولیت فعالیت های پشتیبانی و بخشی دیگر تحت عنوان تیم های عملیاتی مسئولیت های اجرایی را بر عهده دارند. در مورد طرح ها و پروژه ها بر اساس ماهیت آنها دو نوع ساختار وجود دارد. برخی از طرح ها مانند طرح کودکان بی کتاب در طول سال در حال انجام است و زمان مشخص و محدودی ندارد. این نوع از طرح ها خود دارای ساختار عملیاتی مجزا و کامل هستند و از طریق واحد مدیریت طرح ها نظارت و مدیریت می شوند. نوع دیگر طرح هایی مانند کوچه گردان عاشق هستند که در یک مقطع زمانی از سال اجرا شوند. این گونه طرح ها ساختار جداگانه ای ندارند و تنها در زمان اجرای طرح با بهره گیری از اعضای تیم های دیگر، یک ستاد و تیم اجرایی تشکیل می شود که طرح را در مدت زمان تعیین شده انجام می دهد.
به طور کلی جمعیت دارای بخش های زیر از لحاظ ساختار اجرایی و تصمیم گیری می باشد:
۱- برنامه ریزی و توسعه: این واحد زیر نظر موسس و هیئت مدیره و متشکل از اعضای عام جمعیت می باشد. این واحد در حقیقت وظیفه توسعه سیستم های جمعیت را بر عهده دارد. در ضمن طراحی فرآیند های سازمانی، تحقیق و توسعه و برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت در این واحد انجام می پذیرد.
۲- شورای دانشجویی: از آنجا که بخش اصلی بدنه جمعیت را دانشجویان و اساتید دانشگاه ها تشکیل می دهند، این شورای دانشجویی برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص فعالیت های دانشجویی و طرح های اجرایی جمعیت و هماهنگی های لازم در این خصوص در دانشگاه ها و ارتباط با دانشحویان تشکیل شده است.
۳- شورای مردمی: از میان خیرین جمعیت کسانی که تمایل دارند نقش بیشتری در تصمیم گیری برای جذب مشارکت ها و اجرای فعالیت های جمعیت داشته باشند، این شورای مردمی را تشکیل داده اند.
۴- منابع انسانی: با توجه به اهمیت منابع انسانی و داوطلبانی که در جمعیت فعالیت می کنند، این واحد با برنامه ریزی منابع انسانی تامین نیروی انسانی واحد های دیگر را بر عهده دارد.
۵– روابط عمومی: این بخش امور مربوط به ارتباطات بیرون سازمانی و اطلاع رسانی داخلی به علاوه خبرگزاری و مستندسازی را بر عهده دارد.
۶- سایت و IT: این واحد در جمعیت امور مربوط به فناوری اطلاعات و طراحی سیستم های ارتباطی جمعیت را بر عهده دارد.
۷- آموزش: واحد آموزش یکی از مهمترین و بزرگترین واحدهای جمعیت به لحاظ نیروی انسانی می باشد که تمامی امور مربوط به آموزش شامل آموزش کودکان محروم از تحصیل و کلاس های آموزشی برای خانواده های تحت پوشش جمعیت و نیز آموزش اعضای جمعیت را بر عهده دارد.
۸- طرح ها و پروژه ها: هر طرح و پروژه در جمعیت تیم و گروه مربوط به خود را دارد که برای خود دارای ساختار سازمانی می باشد و مسئولین این بخش ها زیر نظر مستقیم واحد برنامه ریزی و توسعه فعالیت می کنند و گزارشات خود را به این بخش جهت بررسی تحویل می دهند.
۹- نمایندگی ها: با توجه به استراتژی جمعیت مبنی بر گسترش فعالیت ها در شهرهای مختلف، تاسیس نمایندگی در سایر شهرها جزء برنامه های جمعیت می باشد که هدایت و هماهنگی مسئولین نمایندگی های جمعیت و بررسی وضعیت فعالیت های کاری آنان و امور مربوط به آنان در این بخش انجام می شود.
۱۰- امور مالی: این واحد در جمعیت امور مربوط به حسابداری و ارائه گزارش های مالی به منظور شفاف سازی فعالیت های جمعیت را بر عهده دارد.
۱۱- شناسایی و مددکاری: این واحد یکی از پرکارترین و مهمترین واحد های جمعیت به لحاظ عملیاتی می باشد. در این واحد کلیه خانواده های تحت پوشش شناسایی شده و به صورت منطقه ای خدمات مورد نیاز به خانواده ها ارائه می شود. این واحد با همکاری واحد آموزش برای دانشجویان علاقه مند کلاس های رابطین خانواده ها را برگزار می نماید.
۱۲- بازاریابی و جذب مشارکت ها: این واحد از طریق ارتباط با خیرین و اصناف و تعریف طرح های درآمدزایی و برندسازی جمعیت اقدام به تامین منابع مالی جذب اسپانسر برای واحدهای مختلف جمعیت را بر عهده دارد.
۱۳- امور بین الملل: این واحد تمامی امور مربوط به ارتباط با سازمان ملل متحد و سایر NGOO های بین المللی و اجرای طرح های جمعیت و طرح های مشترک با سازمان های بین المللی و تاسیس دفاتر جمعیت در سایر کشورها را بر عهده دارد.