سخن موسس

در جهان امروز نزدیک به ۲۰۰ کشور، با آیین ها، مذاهب، آداب و رسوم، نژادها و زبان های مختلف وجود دارد. اما من فکر می کنم این کره خاکی را بتوان تنها به دو کشور تقسیم کرد که مرزهای مشخصی آن را از هم جدا می کنند.
یک کشور، کشور پول و اسلحه است، کشور دلالان و سازندگان سلاح، کشور سوداگران مواد مخدر، کشور ربایندگان و فروشندگان دختران و زنان مظلوم و فقیر، مثله کنندگان کودکان و فروشندگان اعضای کوچک و ظریف بدن های آنها، کسانی که بهای جان انسان را تا موجودی که ابزارها، داروها و سلاح هایشان را بر روی او آزمایش کنند، پایین آورده اند. آنان که منافع شان ایجاب می کند تا کودکان دستفروش بر سر چهارراه ها بایستند و با ظاهری ترحم برانگیز از عابران دریوزه گی کنند. آنان منابع پهناور و ثروت های بی پایان این کره خاکی را تنها برای خود و متعلق به خود می خواهند و قصد قسمت کردن آن با دیگران را ندارند و برای تصاحب آنها از هیچ عملی فروگزار نیستند و هر کس را که راهشان را سد نماید به راحتی حذف می کنند.

کشور دیگر کشور بی سلاحان است و خلع صلاح شدگان، کشور کودکان معصوم و زیبایی که در برابر بی غذایی و بیماری هیچ دفاعی از خود ندارند، کشور زنان بی پناهی که از درد تبعیض و ستم از خانمان گریخته اند به جایی که آنان را پناهی نیست و تنها چیزی که ارزش دارد، تن آنهاست. کشور کودک بی دفاعی که بدنش شقه شقه می شود و اعضای آن به فروش می رسد، کشور کودک گدایی که بی هیچ جرم، برای جلب ترحم دیگران دستانش قطع گردیده است و پایش شکسته است. کشور نگاه پرسشگر کودکی که از بدو تولد گرفتار اعتیاد است. آری اینجا کشور بی سلاحان است. کشور بی پناهان است.
با مرهم شدن بر دردشان، ما زیبایی های این کره خاکی را افزونی بخشیم و بودن را بر داشتن ارجحیت بخشید.
تفاوت دو کشور به راحتی قابل تشخیص است، کشور اول سرشار از پول و ثروت است و غرق در ناز و نعمت. ساکنانش لباس های فاخر و جواهرات قیمتی می پوشند. برق ماشین هایش و رنگارنگی سفره هایشان چشم انسان را کور می کند، کشور راحتی و داشتن است. هرچه را می خواهی می کنی و هرچه را اراده می کنی داری. اما کشور دیگر ثروتی که دارد، نیاز به استخراج دارد و آن گوهری است که در نگاه مظلوم یک کودک گرسنه نهفته است و زیبایی لبخند آن کودک پس از دریافت ذره ای غذا. لبخند یک بی پناه، پس از آنکه دستان مهربان همنوعش او را در آغوش می گیرد و پناه می دهد. در این کشور زیبایی های زیادی هست که با میلیاردها دلار پول و ثروت قابل معامله نیست.

شارمین میمندی نژاد – موسس جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع)