حمیات مالی از جمعیت

درگاه پرداخت آنلاین حمایت مالی از جمعیت امام علی (ع)

ورود به درگاه پرداخت

شماره حساب اصلی جمعیت امام علی
حساب جام بانک ملت، شعبه هجرت، به نام جمعیت امام علی

شماره کارت

۶۱۰۴-۳۳۷۷-۷۰۰۳-۱۳۰۸

شماره حساب

۵۷۷۴۶۸/۹۴

__________

شماره حساب ویژه طرحهای جمعیت امام علی
حساب جام بانک ملت به نام جمعیت دانشجویی امام علی

شماره کارت

۶۱۰۴-۳۳۷۹-۸۱۷۶-۷۰۸۸

شماره حساب

۶۹۷۴۰۵۸۶۴۱

شماره شبا

IR590120020000006974058641

__________

شماره حساب ویژه خانه ایرانی دروازه غار تهران
حساب قرض الحسنه جام بانک ملت، شعبه چهارراه کالج، به نام جمعیت امام علی

شماره حساب

۴۲۰۹۱۶۱۲/۵۸

شماره کارت ۱۶ رقمی

۶۱۰۴-۳۳۷۷-۷۰۰۵-۱۴۹۶

شماره شبا همین حساب

IR610120010000004209161258

__________

شماره حساب ویژه خانه ایرانی فرحزاد تهران
حساب قرض الحسنه جام بانک ملت، بنام جمعیت امام علی

شماره حساب

۱۴۰۷۹۵۲۱/۶۲

شماره کارت

۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۰۵۴۵۸

__________

شماره حساب ویژه خانه ایرانی خاک سفید تهران
بانک پاسارگاد، بنام جمعیت امام علی

شماره کارت

۵۰۲۲-۲۹۱۹-۰۰۰۱-۰۱۸۰

__________

نحوه حمایت مالی از جمعیت از خارج از کشور