حمیات مالی از جمعیت

درگاه پرداخت آنلاین حمایت مالی از جمعیت امام علی (ع)

ورود به درگاه پرداخت

 

نام مرکز شماره حساب شماره کارت شماره شبا
شماره حساب اصلی جمعیت امام علی ۵۷۷۴۶۸/۹۴ ۶۱۰۴-۳۳۷۷-۷۰۰۳-۱۳۰۸
شماره حساب ویژه طرح های جمعیت امام علی ۶۹۷۴۰۵۸۶۴۱ ۶۱۰۴-۳۳۷۹-۸۱۷۶-۷۰۸۸ IR590120020000006974058641
شماره حساب ویژه خانه ایرانی دروازه غار تهران ۴۲۰۹۱۶۱۲/۵۸ ۶۱۰۴-۳۳۷۷-۷۰۰۵-۱۴۹۶ IR610120010000004209161258
شماره حساب ویژه خانه ایرانی فرحزاد تهران ۱۴۰۷۹۵۲۱/۶۲ ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۰۵۴۵۸
شماره حساب ویژه خانه ایرانی خاک سفید تهران ۵۰۲۲-۲۹۱۹-۰۰۰۱-۰۱۸۰
شماره حساب ویژه خانه درمان تهران ۵۸۵۹-۸۳۷۰-۰۰۶۵-۹۹۹۱

 

__________

نحوه حمایت مالی از جمعیت از خارج از کشور